promocja OKI

Polityka Prywatności

RODO - Polityka Prywatności TIP sp.j.

 

 

 

Podstawy prawne , definicje

 

Podstawą niniejszej Polityki Prywatności jest ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „Rozporządzeniem RODO” lub „RODO”.

Pełny tekst RODO opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Użyte w dokumencie definicje należy rozumieć w następujący sposób:

Dane osobowe – oznacza informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osobą zidentyfikowaną jest taka osoba, której tożsamość znamy, którą możemy wskazać spośród innych osób. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamości nie znamy, ale możemy poznać, korzystając z tych środków, które mamy)

Administrator - oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Dane zwykłe , dane osobowe szczególnych kategorii - Do szczególnych kategorii danych osobowych zaliczamy dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane osobowe, które nie należą do żadnej z tych kategorii, to dane zwykłe.

Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest TIP spółka jawna K.Półka, M.Ozdowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 16B lokal U2, 02-904 NIP : 522-005-79-21 REGON 006924550 zwana dalej TIP sp.j.

TIP sp.j. zgodnie z zasadą minimalizacji zbiera wyłącznie dane osobowe zwykłe

TIP sp.j. nie stosuje profilowania ani nie podejmuje żadnych zautomatyzowanych decyzji względem przetwarzanych danych.

TIP sp.j zbiera dane wyłącznie za pośrednictwem korespondencji mailowej, formularzy na swoich stronach internetowych lub stronach swoich kont na portalach aukcyjnych oraz telefonicznie w trakcie składania zamówienia. TIP sp.j . dokłada należytych starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

 

 

 

Podstawy przetwarzania danych przez TIP sp.j :

 

wykonanie umowy między Panią/Panem a TIP sp.j. lub podjęcie na Pani/Pana żądanie czynności niezbędnych do zawarcia takiej umowy

TIP sp.j przetwarza dane tylko wtedy gdy jest to konieczne i w zakresie niezbędnym do wykonania takiej umowy lub przedstawienia oferty na Pani/Pana prośbę. Niepodanie takich danych (np. adresu dostawy) przez Panią/Pana uniemożliwiłoby zawarcie i wykonanie umowy. Również w przypadku sporządzania na Pani/Pana prośbę oferty handlowej niepodanie danych umożliwiających jej przesłanie (np. adresu pocztowego lub mailowego) może uniemożliwić przedstawienie oferty. Podanie pewnych danych jest również wymogiem prawnym wynikającym z innych przepisów (dotyczy to np. danych do faktury).

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania wyżej wspomnianej umowy, okres wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (przepisy prawa mogą nakładać w tym zakresie obowiązki na administratora i określać minimalny czas przetwarzania danych), okres udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

udzielona zgoda

TIP sp.j przetwarza dane wyłącznie jeśli zgodna taka została udzielona i tylko w celu określonym w formule zgody. W tak sformułowanym zakresie podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy .

Dane osobowe zebrane na tej podstawie mogą być przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w formule zgody nie dłużej niż do ewentualnego odwołania zgody z możliwością prawnie dozwolonego dalszego przetwarzania danych w tym zasadności rozstrzygania ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych przez TIP sp.j.

spełnienie ciążących na spółce obowiązków wynikających z przepisów prawa

W tym wypadku przetwarzane mogą być dane niezbędne do wykonania takich obowiązków (np. wystawiania i przechowywania dokumentów sprzedaży). Okres przetwarzania danych na tej podstawie określony jest właściwymi przepisami prawa.

 

 

Udostępnianie danych :

 

TIP sp.j nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.

Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane :

Podmiotom świadczącym usługi w zakresie związanym z realizacją umowy zawartej z Panią /Panem (np. firmom kurierskim)

Podmiotom świadczącym usługi w zakresie gwarancji i rękojmi

Podmiotom będącym podwykonawcami TIP sp.j. w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych prac

TIP sp.j. wymaga od ww podmiotów ochrony prywatności i danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

 

Pani/ Pana dane mogą być także udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy).

 

 

Pani/ Pana prawa wynikające z RODO :

 

W związku z przetwarzaniem przez TIP sp.j . danych przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień wynikających z RODO. Może Pani/Pan z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami :

mailowo: info@tip.com.pl

korespondencyjnie: TIP sp.j. Bernardyńska 16B / U2 02-904 Warszawa

 

Prawo dostępu do danych

Prawo to zostało uregulowane w artykule 15 RODO – osoby, których dane dotyczą mają możliwość uzyskania od administratora informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie

Prawo do sprostowania danych

Artykuł 16 RODO dotyczy prawa do poprawiania danych osoby, której one dotyczą. Jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne osoba może żądać od administratora ich sprostowania.

Prawo do „bycia zapomnianym”

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do ich usunięcia - zwane również “prawem do bycia zapomnianym”, opisane w artykule 17 RODO. W przypadku wystąpienia pewnych okoliczności osoba może żądać od administratora usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru. Proces usuwania będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych

W artykule 20 RODO wprowadzone zostało kolejne prawo osób, których dane dotyczą - prawo do ich przenoszenia pomiędzy różnymi podmiotami (administratorami). Jeśli prośba taka zostanie wystosowana, administrator ma obowiązek przekazać osobie komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie, która będzie możliwa do odczytania

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem

Organem tym jest (w dniu tworzenia niniejszej Polityki Prywatności TIP sp.j. ) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którego funkcje przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

Polityka cookies

 

W ramach witryny TIP sp.j stosuje pliki cookies aby świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, wyłącznie do anonimowych statystyk.

TIP sp.j nie używa cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Może Pani/ Pan dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

Niniejsza polityka cookies odnosi się do serwisu www.tip.com.pl oraz www.skleptip.pl

 

Ciasteczka (z ang. cookies) to małe pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub innym urządzenie użytkownika podczas odwiedzin strony internetowej. Ciasteczka („cookies”) służą  do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszej strony internetowej i pomagają w udoskonalaniu funkcjonalności i zawartości. Stosowanie ciasteczek nie zezwala na identyfikację tożsamości użytkowników na podstawie informacji zawartych w ciasteczkach. Długość istnienia ciasteczek na niniejszej stronie może być sesyjna (na czas przeglądania strony internetowej) oraz stała (pozostające na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia).

 

 Większość przeglądarek internetowych domyślnie ustawiona jest na automatyczne przyjmowanie plików cookies . Można zmienić jednak ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Blokada taka może negatywnie wpłynąć na wygodę dostępu do stron . Blokada ta uniemożliwia także zbieranie anonimowych informacji nt. używania stron w celu stałego poprawiania jej zawartości.

 

Data wprowadzenia Polityki Prywatności TIP sp.j.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 23 maja 2018r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl